banner.png, 250 kB

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

(podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)

rok 2014


Zmluvy

Číslo Zo dňa Zmluvný partner Účel Ukončenie zmluvy
z14/030 29.12.2014 Krídla s.r.o. Nákup spotrebného tovaru a prevádzkového materiálu
v projekte ITMS 26110130590
ukončenie projektu
z14/029 19.12.2014 AIESEC Nitra spolupráca na projekte "EDUCATE Slovakia" 13.02.2015
z14/028 15.12.2014 UKF Nitra zabezpečenie pedagogickej praxe študentov UKF Nitra 31.12.2015
z14/027 03.12.2014 Michaela Kaličiaková Prenájom časti nebytových priestorov 10.12.2014
z14/026 18.11.2014 SAAIC Poskytnutie grantu v rámci programu Erasmus+ 30.06.2015
z14/025 14.10.2014 Medicínske riadiace centrum, s.r.o. Vykonávanie pracovnej zdravotnej služby neurčito
z14/024 08.10.2014 ITS Consulting s.r.o. Práca na projekte ITMS 26110130590 ukončenie projektu
z14/023 26.09.2014 Moitin s.r.o. Práca na projekte ITMS 26110130590 ukončenie projektu
z14/022 26.09.2014 Moitin s.r.o. Práca na projekte ITMS 26110130590 ukončenie projektu
z14/021 03.09.2014 BKM SPU Nitra Prenájom ubytovacích priestov v ŠI 07.09.2014
z14/020 22.08.2014 Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž Prenájom ubytovacích priestov v ŠI 26.08.2014
z14/019 22.08.2014 SOŠ vet.,mech.a zahr. Č.Budějovice Prenájom ubytovacích priestov v ŠI 26.08.2014
z14/018 18.08.2014 Slovenský zväz chovateľov Prenájom ubytovacích priestov v ŠI 22.08.2014
z14/017 30.07.2014 Ing. Eva Bitarovská - ECO Práca na projekte ITMS 26110130590 ukončenie projektu
z14/016 04.07.2014 JUMA Nitra s.r.o. Realizácia stavebných prác 31.12.2014
z14/015 19.06.2014 KOREKTA s.r.o. Dodávka tonerov 19.06.2016
z14/014 06.05.2014 Agroservis s.r.o. Zapožičanie traktora John Deere 6170R 30.05.2014
z14/013 07.05.2014 Spol. posudzov. DBK a DLK SA VLMZ Prenájom spol. miestnosti, strava a ubytovanie 11.05.2014
z14/012 06.05.2014 AIESEC Nitra Spolupráca na projekte „EDUCATE Slovakia“ 30.06.2014
z14/011 30.04.2014 Orange Slovensko a.s. Prenájom časti strešnej plochy na umiestnenie rádioreleového bodu neurčito
z14/010 29.04.2014 Ing. Štefan Gabriel – RAGO Dodávka čistiacich, dezinfekčných a toaletných potrieb 30.04.2016
z14/009 29.04.2014 Ing. Mária Kuťková ABC - plus Dodávka školských a kancelárskych potrieb 30.04.2016
z14/008 07.04.2014 BTS Nitra s.r.o. Plán BOZP a koordinácia bezpečnosti počas realizácie stavby 30.06.2014
z14/007b 21.05.2014 JUMA Nitra s.r.o. Dodatok č. 2 k zmluve z14/007 30.12.2014
z14/007a 14.04.2014 JUMA Nitra s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve z14/007 30.06.2014
z14/007 08.04.2014 JUMA Nitra s.r.o. Realizácia stavebných prác 30.06.2014
z14/006 04.04.2014 Ing. Stanislav Karas KM STAV Stavebný dozor 31.12.2014
z14/005 25.03.2014 M&M vydavateľstvo Prenájom časti nebytových priestorov 28.03.2014
z14/004 18.03.2014 ŠIOV Bratislava Spolupráca pri realizácii projektu 31.05.2015
z14/003 19.02.2014 Okresný úrad Nitra Zabezpečenie KK súťaže "Mladý Ekofarmár" 21.03.2014
z14/002 20.02.2014 Marián Mihalik Prenájom telocvične 23.02.2014
z14/001 08.01.2014 NUCEM Bratislava Bezodplatný prevod majetku štátu neurčito
zj14/01 15.01.2014 Nitrianske komunálne služby s.r.o. Odber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu neurčito
crz14/01 22.01.2014 ASFEU Poskytnutie NFP 31.08.2015

Faktúry

Faktúry sú zverejňované vo forme "Knihy dodávateľských faktúr" za príslušný mesiac.

V prípade záujmu o detailnú informáciu konkrétnej faktúry môžete napísať svoju požiadavku pomocou formulára ktorý sa spustí kliknutím TU ...

12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
07/2014
06/2014
05/2014
04/2014
03/2014
02/2014
01/2014

Objednávky

Objednávky sú zverejňované vo forme "Knihy dodávateľských objednávok" za príslušný mesiac.

V prípade záujmu o detailnú informáciu konkrétnej objednávky môžete napísať svoju požiadavku pomocou formulára ktorý sa spustí kliknutím TU ...

12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
07/2014
06/2014
05/2014
04/2014
03/2014
02/2014
01/2014

Individuálne zverejnené objednávky nad 1000 €

Číslo Zo dňa Dodávateľ Predmet objednávky Suma
o14/266 30.12.2014 Krídla s.r.o. Nákup spotrebného tovaru a prevádzkového materiálu 5 884,63
o14/006 28.01.2014 JiPO Beladice Dodávka a montáž 11 ks plastových okien 1 464,08


© 2oII - Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
» WebDesign & Copyright - Roman Ratulovský «