Študijné odbory:    4210 M agropodnikanie    a    4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena
Hlavné menu
Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre veterinárne vedy

Ponuka vzdelávania

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre veterinárne vedy pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra Vám ponúka modulový vzdelávací program "Veterinárne zdravotníctvo a hygiena". Viac sa dočítate kliknutím na tento odkaz...

Základné informácie o COVP

Cieľom Centra odborného vzdelávania a prípravy pre veterinárne vedy je zabezpečiť odborné vzdelávanie a prípravu pre výkon daného povolania aj nad rámec činností stanovených školským vzdelávacím programom. Dôraz sa kladie hlavne na kvalitu výučby a uplatnenie absolventov na trhu práce.

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre veterinárne vedy bude slúžiť na odborné vzdelávanie zamestnancov, celoživotné vzdelávanie pre potreby trhu práce (napr. kurzy odbornej spôsobilosti, rekvalifikačné kurzy), spoluprácu so základnými školami, cieľom bude tiež prostredníctvom súťaží vyhľadávať talentovaných a nadaných žiakov.

Dôležitým faktorom je, že centrum bude mať prepojenie na zamestnávateľov, stavovské a profesijné organizácie. Cieľom je zabezpečiť tiež účasť zamestnávateľov a zástupcov stavovských organizácii na maturitných skúškach.

Počas svojej činnosti bude Centrum odborného vzdelávania pre veterinárne vedy zabezpečovať aj poradenstvo a konzultačnú činnosť v oblasti komplexných služieb chovu, výživy a veterinárnej starostlivosti spoločenských a drobných zvierat a poskytovať priestory, materiálno-technické vybavenie a lektorské zázemie na konferencie, školenia, semináre a workshopy z oblasti veterinárnych disciplín.

Slávnostné otvorenie COVP

Dňa 14.4.2015 za prítomnosti predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD. a ďalších významných hostí riaditeľka školy slávnostne otvorila Centrum odborného vzdelávania pre veterinárne vedy.

foto 1 otvorenie COV, 60 kB     foto 2 otvorenie COV, 60 kB

Video (4:50) uverejnené na TV NITRIČKA si môžete prezrieť kliknutím na tento odkaz...
Video (1:42) uverejnené na TV NITRIČKA si môžete prezrieť kliknutím na tento odkaz...
Článok uverejnený na NITRALIVE si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz...
Článok uverejnený v učiteľských novinách si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz...

Termínovník